Home Финансиране Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти
Мярка 123 Добавяне на стойност към земеделските и горски продукти ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 04 Декември 2008 13:57

Програма за развитие на селските райони » Приоритетна ос: 1 » Мярка 123

Цели на мярката : 

 • подобряване цялостната дейност на предприятията, икономическата ефективност и конкурентно способността на предприятия от хранително-преработвателната и горската промишлености;
  • по-добро използване на факторите за производство;
  • въвеждане на нови продукти, процеси и технологии;
  • подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост
 • постигане на съответствие със стандартите на Общността;
 • подобряване опазването на околната среда. 

Допустими дейности:

Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез:

 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или
 2. внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или
 3. намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или
 4. постигане на съответствие със стандартите на Общността, и/или
 5. подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или
 6. опазване на околната среда (включително намаляване на вредните емисии и отпадъци), и/или
 7. увеличаване на производството и използването на енергия от възобновяеми енергийни източници, и/или
 8. подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или
 9. подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или
 10. подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти, и/или
 11. подобряване на защитата и хуманното отношение към животните.

Допустими разходи :

 1. изграждане и/или модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производство, преработка и маркетинг;
 2. придобиване на сгради и други недвижими активи, необходими за производството;
 3. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес;
 4. закупуване на специализирани транспортни средства, свързани с подобряване на производството, осигуряване на суровини и реализация на продукцията;
 5. изграждане/модернизиране на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са за нуждите на производствения процес;
 6. закупуване на земя за изграждане на недвижими активи, свързани с производствената дейност;
 7. инвестиции за покриване на международно признати стандарти за:
  • въвеждане на системи за управление на предприятията като ISO 9000:2005; ISO 9001:2000; ISO 14001:2004 (EMAS); ISO 900; ISO/TR 10013:2001; ISO 19011:2002; ISO 27001; системи за управление, базирани на информационни технологии;
  • подготовка за сертификация по НАССР (Анализ на опасностите и контрол на критичните точки);
  • въвеждане на Добри производствени практики в предприятията.
 8. Закупуване на софтуер 
 9. разходите, свързани с инвестициите по проекта, като разходи за пред-проектни проучвания, технико-икономически оценки и анализи, маркетингови стратегии, консултантски и правни услуги, разработване на бизнес-план, окомплектоване на пакета от документи, придобиване на ноу-хау патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

Изисквания към проектите:

 1. Проектите трябва да се изпълняват на имот, собственост на кандидата, или в случай на проекти извършвани на имот, който не е собственост на кандидата, кандидатът трябва:
  • да представи документ за ползване върху имота за срок, не по-малък от шест години от датата на кандидатстване за разходи за инвестиции;
  • да представи учредено право на строеж върху имота за срок не по-малък от десет години от датата на кандидатстване за разходи за инвестиции за строително-монтажни работи.
 2. Когато в проекта се предвиждат строително-монтажни работи, кандидатът представя работен проект и/или архитектурно заснемане и/или разрешение за строеж, в съответствие със Закона за устройство на територията;
 3. В случай на изграждане на нови предприятия или при увеличаване с над 10 на сто на капацитета на съществуващи предприятия, кандидатът трябва да докаже наличието на суровинна база и пазарен потенциал за първата прогнозна година.
 4. В случай на пазар на производители, финансова помощ се предоставя само за инвестиции, свързани с обновяване на действащи мощности и въвеждане на стандарти на Общността.

Допустими кандидати:

Финансова помощ се предоставя на физически или юридически лица, които са:

 1. микро, малки или средни предприятия или междинни предприятия регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.
 2. кандидатите трябва да са с не повече от 25 на сто държавно или общинско участие.
 3. кандидатите за търговия на гроздова мъст в процеса на ферментация или в процес на задържане на ферментация по друг начин, освен чрез прибавяне на алкохол и/или вино от прясно грозде; гроздова мъст с ферментация в процес на задържане чрез прибавяне на алкохол (в това число мъст) трябва да имат административна регистрация като пазари на производители по закона за стоковите борси и тържища.
 4. нямат изискуеми задължения към ДФ „Земеделие”;
 5. не са в открито производство по несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;
 6. на са в открито производство по ликвидация;
 7. нямат изискуеми публични задължения към държавата;
 8. в случай, че кандидатът преработва само собствен земеделски продукт, е допустим за финансова помощ по тази наредба, ако над 50 на сто от неговия доход за предходната година е от преработка на земеделски продукти.

Финансови условия:

Финансовата помощ е в размер на:

 1. 50 % от одобрените разходи по проекта за микро, малки и средни предприятия;
 2. 25 % от общите одобрени инвестиционни разходи за предприятия, които не са микро, малки и средни, но са с по-малко от 750 работника или с оборот по-малък от 200 милиона евро.
 3. Максималният размер на общите допустимите разходи за периода 2007-2013 година за един кандидат е левовата равностойност на 4 000 000 евро.

 

Последно променен на Четвъртък, 04 Декември 2008 14:22