Home Услуги
Услуги ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 12 Октомври 2006 00:13
Проучвания и инженерингови услуги в областта на:
 • Отоплителни, Вентилационни и Климатизационни Инсталации; 
 • Паро-кондензни Инсталации;
 • Фотоволтаични електроцентрали;
 • Инсталации за Комбинирано Топло, Студо, Паро и Електропроизводство;
 • Инсталации за Електропроизводство с Парни Турбини;
 • Инсталации за Електропроизводство с Парни Двигател;
 • Инсталации за Електропроизводство с Газ Експандер;
 • Пречиствателни инсталации за отпадни води и въздух;
 • Преработка на Органични и Неорганични Битови Отпадъци;
 • Биогаз Системи за Преработка на Селскостопански Отпадъци и Био Отпадъци от Ферми и Хранителната Промишленост;
 • Производство на Топло и Електро Енергия от Биомаса
Идейни,технически и работни проекти по части:
 • Архитектурна;
 • Машинно технологична;
 • Електро и КИП и А;
 • Водоснабдяване и Канализация;
 • Газификация;
 • Конструктивна.

Обследване за енергийна ефективност на сгради и промишлени обекти

Сертифициране на сгради за енергийна ефективност

Консултантски услуги по енергийна ефективност

Паспортизация на сгради по Наредба № 5 от 23.01.2007 г.

Въвеждане на системи за енергиен мониторинг

Доставка на оборудване

КАТО ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ЕнерСист ООД предлага:

Подготовка на икономически анализи И Проекти

 • технологични изчисления; задания за искане на оферти, оферти; задания за ОВОС.
 • технико- икономически оценки;
 • предпроектни проучвания и идейни проекти;
 • работни проекти за реконструкция и модернизация на транспортни системи, инсталации, оборудване и съоръжения в цветната и черна металургия и производството на цимент;
 • проекти по програми за отстраняване на стари екологични щети;
 • упражняване на авторски надзор при изпълнение на проектите.

Бизнес планове за получаване на субсидии и безвъзмездни помощи

Организиране и наблюдение на строителния процес

Мониторинг на ефекта от въвеждане на енергоспестяващите мерки

Финансиране на проекти в областта на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници

Последно променен на Сряда, 15 Април 2009 10:00