Home Финансиране Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
Мярка 312 Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия PDF Print E-mail
Tuesday, 10 March 2009 12:25
There are no translations available.

Без краен срок за приемане на проектните предложения

Цели на мярката

 • Насърчаване на растежа и създаване на нови работни места в неземеделски микропредприятия в селските райони; 
 • Насърчаване на предприемачеството в селските райони;
 • Насърчаване развитието на интегриран селски туризъм. 

Обхват и дейности
Мярката ще се прилага в
231 общини в селските райони. Няма да бъдат подпомагани инвестиции за развитие на туризма в населени места и курортни селища с развит масов туризъм .

Кой може да кандидатства

Новорегистрирани или съществуващи микропредприятия (с персонал под 10 човека), работещи в неземеделски сектори в селските общини. Кандидатите трябва:

 • да са регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за занаятите;
 • да имат седалище или регистриран клон  на територията на селска общината.


Кои сектори ще се подпомагат
Ще се подпомагат инвестиции и свързани с тях външни услуги по маркетинг и мениджмънт за развитие на дейности в неземеделски сектори като:

 • преработвателна промишленост - производство на мебели, леко машиностроене, производство на енергия от възобновяеми източници и т.н.
 • Услуги – развитие на селски туризъм, отдих и спорт, създаване и развитие на консултантски и бизнес услуги, социални грижи и здравеопазване, транспортни услуги и т.н.

В случаи на проекти за туристическо настаняване (ново строителство или подобрения) ще бъдат подпомагани инвестиции в места за настаняване с не повече от 20 помещения за настаняване.

Недопустими за подпомагане са производство на първични земеделски и горски продукти, рибарство, хранителна промишленост, хазарт, финансовo посредничество услуги и операции с недвижими имоти, изграждане и/или обновяване на инфраструктура или закупуване на оборудване за голф, скално катерене и лов, осъществяване на сухопътни превози на товари с товарни автомобили за други лица срещу възнаграждение.


Допустими разходи

 • Изграждане и/или реконструкция или подобрение на сгради и/или помещения и друга недвижима собственост;
 • Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, включително и компютърен софтуер и специализирана техника, на пазарната стойност на активите;
 • Закупуване на транспортни средства за неземеделски дейности, пряко свързани с дейността;
 • Закупуване на животни при неземеделски инвестиции;
 • Предварителни разходи, свързани с хонорари за архитекти, инженери и консултанти, правни услуги и пред-проектни проучвания, технико-икономическа оценка и анализи, придобиване на патенти и лицензи, необходими за изготвяне и изпълнение на дейността по проекта, включително за изготвяне на бизнес план за разнообразяване на дейността;
 • Външни консултантски услуги за разработване на маркетингови стратегии, разработване на продукти, въвеждане на системи за качество и т.н., свързани с подпомаганата неземеделска дейност;
 • Разходи за рекламиране и публикуване на рекламни материали, свързани с подпомаганата неземеделска дейност.


Размер на безвъзмездното финансиране

 • до 70% от общите допустими разходи по проекта.
 • Максималният размер на помощта ще бъде до 200 000 евро, а за инвестиции за сухопътен транспорт - до 100 000 евро.


Размер на общите допустими разходи

 • Минималният размер на общите допустими разходи за проект е 5 000 евро;
 • Максималният размер на общите допустими разходи за проект е 400 000 евро, а в случаи на инвестиции за производство на енергия от възобновяеми източници 1 000 000 евро.


Приоритет при оценката ще имат:

 • проекти за развитие на туризма, за енергия от възобновяеми източници и услуги, свързани с информационни технологии;
 • новосъздадени микропредприятия (независими и регистрирани до една година преди кандидатстването);
 • проекти представени от жени и млади хора (до 40 г. възраст);
 • проекти представени от кандидати, които не са били подпомагани по ПРСР и/или САПАРД.
Last Updated on Tuesday, 10 March 2009 13:20